Christelijke Boektiek de Vries, De leyen 29, Drachten, 0512.514745, contact@boektiekdevries.nl

Gemeenteproject Jezus ontdekken

800_300_1_150196_0_nl_shopcast_9789043525756

 

 

Dit boek is geschreven vanuit een verlangen. Een verlangen dat je Jezus leert kennen op een manier die je misschien niet voor mogelijk had gehouden. Deze schets wil je helpen om niet alleen te weten dat Jezus bestaat, maar dat je Hem persoonlijk echt leert kennen.

Dat je Jezus Christus leert kennen als je persoonlijke Redder. Dit boek wil je helpen om te geloven dat voor God niets te wonderlijk is; dat je Hem leert te vertrouwen in alle aspecten van je dagelijks leven

Zou Jezus niet een grotere rol kunnen spelen in mijn geloofsleven? Ken ik Hem eigenlijk wel zoals Hij is?’ In dit boek wil de auteur de lezer op een persoonlijke en liefdevolle manier meenemen op een ontdekkingstocht.  Op ontdekkingstocht hoe je je kunt overgeven aan God.

Overgave aan God is één van de moeilijkste dingen in het leven, ervaar ik telkens weer. Je erkent dan dat je je leven zelf niet meer in de hand hebt, je eigen plannen heb je niet meer onder controle.

Het leven van een gelovige kan nog zoveel mooier en voller worden als Christus daarin echt centraal komt te staan.

Het boek ‘Jezus ontdekken’ wil de lezer 33 dagen lang helpen om een persoonlijke relatie met Christus te ontwikkelen of om daarin verder te groeien. Dat is niet maakbaar. Alleen de Geest van God kan dat geven. Daarom neemt het gebed in het boek ook een belangrijke plaats in.

Dit boek is een geestelijke handreiking voor geloofsgroei en kan dienen voor persoonlijk bijbelstudie. Het is daarnaast heel bruikbaar voor bijbelstudiegroepen en uitermate geschikt om gebruikt te worden als materiaal voor een gemeenteproject.

Presentatie voor uitleg gemeentethema “Jezus ontdekken”

powerpointpresentatie gemeentethema Jezus ontdekken

Schema gemeenteproject;

Schema gemeenteproject Jezus ontdekken

Opgave-formulier voor gemeentethema;

wordOpgave voor behandelen jaarthema

Gemeenteproject Jezus ontdekken

Het boek ‘Jezus ontdekken’ is heel goed te gebruiken in een wat breder opgezet gemeenteproject. Want de gemeente van Christus is bij uitstek de plek om Hem beter te leren kennen.

Voorbereiding | Zo’n gemeenteproject, dat uiteraard wel enige voorbereidingstijd vraagt, heeft als kern dat zoveel mogelijk gemeenteleden 33 dagen lang dagelijks uit ‘Jezus ontdekken’ lezen, en dat de zondagmorgendiensten van de gemeente alle in het teken staan van het leren kennen van Christus.

Opzet | Globaal kan het project als volgt worden opgezet:
Eerste zondag: startzondag over ‘Niemand is als hij’
Eerste maandag: beginnen met lezen uit het boek (Dag 1)
Tweede zondag: gemeentedienst over ‘Jezus, sprekend zijn Vader’
Derde zondag: gemeentedienst over ‘De levende Christus’
Vierde zondag: gemeentedienst over ‘De komende Christus’
Vijfde zondag: gemeentedienst over ‘In de Geest van Jezus’
Laatste vrijdag: eindigen met lezen uit het boek (Dag 33)
Zesde zondag: gemeentedienst over ‘Worden als hij’

Schema voor gemeenteproject (PDF)

Gemeenteweekend | Hoe meer onderdelen van het gemeenteleven in deze periode zijn afgestemd op de thematiek van het gemeenteproject, hoe krachtiger de uitwerking zal zijn. Het zou mooi zijn om vanaf de laatste vrijdagavond tot en met de zondag een gemeenteweekend of gemeenteretraite te hebben, met ook op de zaterdag activiteiten in de vorm van workshops, ontspanning en een gezamenlijke maaltijd.

Kerk van Jezus | Groeien in het kennen van Christus is niet maakbaar. God schenkt het door zijn Geest op het gebed. Dat sluit onze inspanningen niet uit maar in. Daarom hoop ik dat dit gemeenteproject ‘Jezus ontdekken. 33 christocentrische dagen’ in veel plaatselijke kerken en gemeenten nieuwe inspiratie mag brengen om kerk van Jezus te zijn in de 21e eeuw.

Gespreksvragen bij de schets “Jezus ontdekken”

wordGespreksvragen bij Jezus ontdekken

Recensies over de schets “Jezus ontdekken”;

word4 RECENSIES Jezus ontdekken

Beschikbaar materiaal voor thema “Jezus ontdekken”;

Kinderwerkboek “Jezus ontdekken”;

microsoft-word-logo-E47FE486EE-seeklogo.com Jezus ontdekken thuiswerkboek 8-13 jaar

Knutselwerkjes;  www.knutselidee.nl/the

Mijn schatkist

Kinderboekjes voor tijdens de dienst;

kerkboekje groep 1-4

kerkboekje groep 5-8

Preken over Jezus ontdekken;

Gereformeerde kerk Arnhem; http://www.gkv-arnhem.nl/kerkdiensten/op_thema?page=13

http://www.jezusontdekken.nl

Preken tijdens het gemeenteproject

Tijdens het gemeenteproject ’33 christocentrische dagen’ nemen de zondagse erediensten een belangrijke plaats in. Voor elke zondag doe ik hier een suggestie voor een tekst om over te preken en geef ik een formulering voor het doel dat je zou willen bereiken met de te houden preek. Daarnaast geef ik enkele thematische suggesties voor de inhoud van de preek. Ik houd dat summier, omdat iedereen een eigen wijze en stijl van preken heeft.

Helemaal onderaan geef ik ook nog een aantal verwijzingen naar bronwaters, preken of artikelen van mijn hand die behulpzaam kunnen zijn bij de eigen bezinning in de voorbereiding op de preek. Als daar passages in voorkomen die je zo in je preek zou willen gebruiken, voel je dan helemaal vrij om dat te doen.

Eerste zondag:
startdienst over ‘Niemand is als Hij’

Tekst: Filippenzen 2:9-11
Doelstelling: De gemeente ontdekt hoe uniek en kostbaar Jezus in Gods ogen is en dat Hij dat dus ook in onze ogen en harten mag zijn.
Thematische aandachtspunten:
– De ‘gevoelswaarde’ van namen (‘Jezus’; ‘Christus’)
– Het feit dat Gód zijn Zoon de naam geeft die elke naam te boven gaat
– De naam Jahweh en de naam Jezus
– De talloze namen die de Zoon van God in de bijbel krijgt
– De uniciteit van Jezus zoals beschreven in Filippenzen 2: 5-8
– De relatie met Jesaja 45:23
– De verbinding met Kolossenzen 3:11
Materiaal:
– Uit Jezus ontdekken: Dag 1 en 2

Tweede zondag:
gemeentedienst over ‘Jezus, sprekend zijn Vader’

Tekst: Johannes 14:9
Doelstelling: De gemeente ontdekt dat we de Vader alleen kunnen leren kennen door de Zoon en dat we de Vader eren door de Zoon te eren
Thematische aandachtspunten:
– De vaak gevoelde ‘tegenstelling’ tussen de Vader en de Zoon (de Vader is eigenlijk toch belangrijker in de beleving van veel gelovigen)
– De onmogelijkheid van het kennen van God als Vader buiten Christus om
– Jezus als de Weg tot de Vader (niet eenmalig, maar altijd opnieuw)
– De verbinding met Johannes 1:18
– De eenheid tussen de Vader en de Zoon; de wederkerigheid tussen hen beiden
– De ‘vaderlijke’ trekken van Jezus
Materiaal:
– Uit Jezus ontdekken: Dag 6 en 8

Derde zondag:
gemeentedienst over ‘De Levende Christus’

Tekst: Johannes 15:5
Doelstelling: de gemeente ontdekt dat we alleen leven kunnen vinden in de verbondenheid met Christus en dat we zonder Hem niets kunnen doen
Thematische aandachtspunten:
– Het gaat in het christelijk geloof om het kennen van een Persoon: de nú levende Christus
– Uitwerking van het beeld Wijnstok en ranken
– Jezus spreekt hierover kort voordat Hij gekruisigd wordt; het Leven dat we in Christus ontvangen staat in het teken van het kruis
– Verschil tussen leven uit de wet (geboden van buiten in eigen kracht willen doen) en leven vanuit de verbondenheid met Christus (door die door de Geest gewerkte verbondenheid ga je willen wat Jezus wil)
– In Christus is onze kracht; door de Geest krijgen we daaraan deel
Materiaal:
– Uit Jezus ontdekken: Dag 15 en 17

Vierde zondag:
gemeentedienst over ‘De Komende Christus’

Tekst: Handelingen 1:11
Doelstelling: de gemeente ontdekt hoezeer de Jongste Dag vol zal zijn van de heerlijkheid van Christus
Thematische aandachtspunten:
– De Levende Christus is de Komende Christus
– Het gaat niet om de Jongste Dag (wanneer die plaats vind en hoe alles dan zal zijn) maar om Hem die komt op de Jongste Dag
– De mate waarin we nu genieten van Christus bepaalt de mate waarin we uitzien naar zijn komst
– De glorie van Christus die dan volkomen zichtbaar zal worden
Materiaal:
– Uit Jezus ontdekken: Dag 19 en 21

Vijfde zondag:
gemeentedienst over ‘In de Geest van Jezus’

Tekst: Galaten 5:22
Doelstelling: De gemeente ontdekt dat de vrucht van de Geest, die de Geest in onze levens wil laten groeien, het meest volmaakt zichtbaar is in het leven en het karakter van Jezus
Thematische aandachtspunten
– Aansluiting bij het beeld van de Wijnstok, de ranken en de vruchten
– De Geest die niet alleen wijst op Christus maar zijn karakter in onze levens wil vormen
– De onmisbaarheid van de vrucht van de Geest om goed om te kunnen gaan met de gaven van de Geest
– Een aantal vruchtdelen van de ene vrucht liefde (bijvoorbeeld: vreugde, geloof, zelfbeheersing)
Materiaal:
– Uit Jezus ontdekken: Dag 23 en 26

Zesde zondag:
gemeentedienst over ‘Worden als Hij’

Tekst: 2 Korintiërs 3:18
Doelstelling: De gemeente ontdekt dat een Geestelijk veranderingsproces begint bij het zien en liefdevol aanschouwen van de glorie van Christus.
Thematische aandachtspunten:
– Vaak willen we onszelf veranderen, in eigen kracht; in het koninkrijk van God is dat een onmogelijke mogelijkheid
– Pas als de onder de indruk raken van de uitstraling van Jezus, zal er in ons leven een veranderingsproces op gang komen
– Worden als Jezus heeft alles te maken met de karaktertrekken van Jezus die de Geest ook in onze levens zichtbaar wil maken
Materiaal:
– Uit Jezus ontdekken: Dag 31 en 32

Bronwaterpagina
Zie speciaal de bronwaters over:

 • Jezus: Wonderbare Raadsman (Jesaja 9:5a)
 • Jezus: Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst (Jesaja 9:5b)
 • Wie wij zijn in Christus (1) (2 Korintiërs 5:17)
 • Wie wij zijn in Christus (2) (Romeinen 8:1)
 • Wie wij zijn in Christus (3) (Filippenzen 4:13)
 • Jezus’ blijdschap in ons (Johannes 15:11)
 • Jezus’ ultieme verlangen (Johannes 17:24)
 • Jezus’ glorie weerspiegelen (2 Korintiërs 3:18)

Prekenpagina
Zie speciaal de preken over:

 • Het Geheim van de navolging (Matteüs 4:18-22)
 • Komt allen tot Mij! (Matteüs 11:28a)
 • Zonder Christus – niets! (Johannes 15:5b)
 • Niets anders dan Jezus Christus, en die gekruisigd! (1 Korintiërs 2:2)
 • Christus: SCHAT in aarden vaten (2 Korintiërs 4:7)
 • Is Jezus Christus wel in u? (Christocentrisch leven) (2 Korintiërs 13:5)
 • De gezindheid van Christus (Christocentrisch leven) (Filippenzen 2:5-8)
 • Christus leeft in mij (Galaten 2:20)
 • De onveranderlijke Christus (Hebreeën 13:8)
 • De Levende Steen en de levende stenen (1 Petrus 2:4-5)
 • Geloven: de Heer en de leer (1 Petrus 2:4-5)
 • Jezus is zijn Naam (Zondag 11)
 • Toegewijd aan Christus (Zondag 12)
 • Christus’ Tegenwoordigheid vieren (Zondag 18a)
 • Christus voor ons, Christus in ons, Christus door ons (Zondag 29)
 • Christus vernieuwt ons tot zijn beeld (Zondag 32)